POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” witryny internetowej prowadzonej w domenie ekolportaz.pl (zwanej dalej Platformą).

 

IMGIS POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach,                ul. Mariacka 8a/2a, 40-014 Katowice,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000468466, , NIP 6342819746, REGON 243309150 (zwany dalej Sprzedawcą/ Administratorem) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności Klientów Platformy.

 

Administrator danych osobowych

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych zawartych w witrynie internetowej ekolportazi.pl jest IMGIS POLSKA spółka z spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Mariacka 8a/2a, 40-014 Katowice,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000468466, , NIP 6342819746, REGON 243309150

 

Dane osobowe

 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach związanych z realizacją działalnością Platformy, w celu zawarcia umowy sprzedaży i obsługi zamówienie, tj.:

 

  1. Podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy kolportażu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust 1 lit a RODO),
  2. Udzielanie odpowiedzi i  informacji, w zakresie składania zamówień i zlecenia kolportażu z Platformy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust 1 lit a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  3. Realizacji umowy kolportażu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa, w tym zwłaszcza w związku z obowiązkami podatkowymi i z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  5. Spersonalizowanego marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Platformę w trakcie wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. Spersonalizowanego marketingu i promocji produktów oferowanych przez Platformę po wygaśnięciu umowy i w razie odstąpienia od jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  7. Administracji wewnętrznej Platformy, w tym utrzymania infrastruktury IT (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów Platformy ekolportaz.pl w następujących zbiorach:

 

 

Nazwa zbioru

 

 

Zakres przetwarzanych danych

 

 

Cel przetwarzania

 

Zbiór danych osobowych Klientów

 

imię i nazwisko

firma przedsiębiorcy

adres zamieszkania

adres siedziby

numer telefonu

adres e-mail

NIP

numer konta bankowego

numer zamówienia

 

 

realizacja umowy zawartej z Klientem

 

Zbiór danych osobowych Klientów, którzy złożyli reklamacje

 

imię i nazwisko

firma przedsiębiorcy

adres zamieszkania

adres siedziby

numer telefonu

adres e-mail

NIP

numer konta bankowego

numer zamówienia

numer reklamacji

 

prowadzenie postępowań związanych z reklamacją

 

Zbiór danych osobowych Klientów, którzy skorzystali z kontroli

 

imię i nazwisko

firma przedsiębiorcy

adres zamieszkania

adres siedziby

numer telefonu

adres e-mail

NIP

numer konta bankowego

numer zamówienia

numer kontroli

 

 

prowadzenie postępowań związanych z kontrolami

 

Zbiór danych osób korzystających z usługi „Newsletter”

 

 

imię i nazwisko

adres e-mail

 

wysyłanie newslettera

 

Zbiór danych osób korzystających z formularzy kontaktowych

 

 

imię i nazwisko

adres e-mail

numer telefonu

 

umożliwienie kontaktu osobom, które zainteresowane są oferowanymi produktami

 

 

Zbiór danych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych

 

 

imię i nazwisko

adres e-mail

numer telefonu

 

przesłanie informacji handlowych

 

Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej ze Sprzedawcą, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub zobowiązań umownych, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Sprzedawcę przysługuje Pan/Panu prawo:

1)        dostępu do treści danych,

2)        sprostowania danych,

3)        usunięcia danych,

4)        ograniczenia przetwarzania danych,

5)        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

6)        przenoszenia danych,

na podstawie odpowiednich przepisów (art.15 – 21) Rozporządzenia RODO.

 

Dane osobowe podane przez Klienta w czasie rejestracji mogą być przez niego samodzielnie edytowane i usuwane w zakładce „Konto Klienta”. Klientowi przysługuje prawo zakończenia w każdej chwili korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym prowadzenia Konta Klienta oraz usługi Newsletter.  

 

Klienci mogą również skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wykonania przysługującego im prawa dostępu, modyfikacji i usunięcia danych bądź w celu sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, za pośrednictwem Danych Kontaktowych Sprzedawcy udostępnionych na stronie internetowej, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: bok@ekolportaz.pl.

 

W przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Sprzedawcę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W zakresie, w jaki przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia  i realizacji umowy ze Sprzedawcą, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy: podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.

 

Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów, których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z dostarczeniem produktów (w tym firmy kurierskie), hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Platformą, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

Dzienniki systemowe

 

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Platformy, automatycznie zapisujące żądania stron wysyłane, gdy Klienci odwiedzają jego witryny. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Klienta, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Klienta.

 

Pliki „cookies”

 

To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Klienta podczas odwiedzania przez niego Platformy. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki „cookies” zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Platformy ekolportaz.pl. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia Klienta i wyświetlenie strony internetowej Platformy dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie ze stron staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie towarów dodanych przez Klienta do Koszyka czy dostosowanie strony do preferencji Klienta, takich jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

 

Na stronie internetowej ekolportaz.pl używane są głównie trzy kategorie plików „cookies”:

  • Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Platformy oraz funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie z Platformy jest niemożliwe.
  • Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Sprzedawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony.
  • Pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego. Ich zablokowanie może obniżyć poziom świadczenia usług ze względu na brak możliwości realizacji przez Sprzedawcę przychodów subsydiujących działanie Platformy, jednak nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności strony.

 

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Jeżeli Klient nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie zapisywania plików „cookies” dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami „cookies” zależy od używanego oprogramowania, dlatego szczegółowe informacje o możliwości i sposobach ich obsługi Klient znajdzie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, z której korzysta w celu połączenia ze stroną Platformy.

 

Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych na stronie internetowej Platformy.

 

Gromadzenie danych

 

Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przez Sprzedawcę przez czas nieokreślony wyłącznie w celu administrowania Platformą. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

 

W związku z korzystaniem z Platformy przez Klientów, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Klienta żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Platformy w związku z czynnościami dokonywanymi przez Klienta, w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.

 

W trakcie świadczenia usług na rzecz Klientów, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki „cookie”. Dostęp do danych „cookie” może posiadać również firma Google za pośrednictwem narzędzi Google Analytics oraz Google Adwords, w celu sporządzenia statystyk ruchu oraz skuteczności kampanii promocyjnych realizowanych przez Sprzedawcę za pomocą wyżej wymienionych narzędzi.

 

Dane zgromadzone w Platformie przechowywane są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Sprzedawcę. Sprzedawca dochowuje należytych środków ostrożności, celem zabezpieczenia danych osobowych Klientów przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem. Do przetwarzania danych Klientów Platformy uprawnieni są wyłącznie sami Klienci, Sprzedawca oraz wskazane w niniejszym dokumencie podmioty trzecie.

 

Inne

Platformamoże zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności. Zalecamy zapoznania się z polityką prywatności tych stron po wejściu na nie.

 

Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany Polityki prywatności i plików „cookies”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez IMGIS Polska sp. z o.o.

Kontakt

Biuro czynne jest od pon. do pt. w godzinach od 9:00 do 17:00.

Biuro Obsługi Klienta

ul. Mariacka 8a/2a, 40-014 Katowice
tel: +48 32 723 23 11, e-mail: bok@ekolportaz.pl

IMGIS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Mariacka 8a/2a, 40-014 Katowice
KRS: 0000468466, NIP: 6342819746, Regon: 243309150
Pomoc techniczna oraz informacja związana z wdrożeniami na platformach dedykowanych realizowana jest przez e-mail: bok@ekolportaz.pl

Możesz zrealizować w następujących lokalizacjach:

Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Głogów, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Jelenia Góra, Katowice, Knurów, Kraków, Legnica, Mikołów, Mysłowice, Oleśnica, Olkusz, Oława, Piekary Śląskie, Pszczyna, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świdnica, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Trzebnica, Tychy, Warszawa, Wodzisław, Wrocław, Zabrze, Zawiercie, Żory, Łódź,

Rozdawanie ulotek?

Zapomnij o tym! Zleć nam kolportaż bezadresowy i przygotuj się na wzmożone zainteresowanie swoim biznesem. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

DOTACJE NA INNOWACJE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.