REGULAMIN korzystania z serwisu www.ekolportaz.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

Definicje

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług na odległość w zakresie kolportażu pomiędzy IMGIS POLSKA a podmiotami gospodarczymi, w tym określa również obowiązki IMGIS POLSKA w procesie świadczenia usług kolportażowych.
 2. Oferta IMGIS POLSKA w zakresie określonym w niniejszym Regulaminem nie dotyczy świadczenia usług na rzecz konsumentów. Regulamin nie ma zastosowania do świadczenia usług dla konsumentów.
 3. IMGIS POLSKA zobowiązuje się wykonywać usługi w ramach serwisu ekolportaz.pl zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa.
 4. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. IMGIS POLSKA– IMGIS POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-014) ul. Mariacka 8a/2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr KRS: 468466, NIP 6342819746, REGON 243309150.
 1. ekolportaz.pl– platforma internetowa działającą pod adresem: https://ekolportaz.pl/, którą prowadzi i właścicielem jest IMGIS POLSKA.
 1. Użytkownik/ Klient– osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z usług oferowanych na platformie https://ekolportaz.pl/. Użytkownikiem jest podmiot, który  zamierza się reklamować i promować swoje usługi poprzez zakup za pomocą platformy eKolportaz.pl usługi kolportażu ulotek, plakatów, gazetek reklamowych itp.
 1. Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy, poprzedzona wyborem parametrów zgodnie z formularzem zamówienia.
 1. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych Użytkownika, niezbędnych dla utworzenia indywidualnego Konta.
 1. Dane – dane Użytkownika, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia.
 1. Konto – indywidualne konto Użytkownika utworzone po dokonaniu Rejestracji umożliwiające składanie Zamówień bez potrzeby każdorazowego podania Danych oraz korzystanie z innych funkcjonalności platformy.
 1. Konto– prowadzony dla Użytkownika przez IMGIS POLSKA zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach ekolportaz.pl.
 1. Adres elektroniczny– oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 1. Cena – cena zamieszczona w Zamówieniu, wyrażona w złotych polskich niezawierająca VAT.
 1. Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę, w sposób wybrany przez Użytkownika podczas dokonywania Zamówienia.
 1. Umowa zawierana na odległość– umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość pomiędzy Klientem a IMGIS POLSKA, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 1. Informacja handlowa– każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku IMGIS POLSKA,
 1. Usługi dodatkowe – dodatkowe usługi, wykonywane na zlecenie Zleceniodawcy przez IMGIS POLSKA, za dodatkowym wynagrodzeniem w zakresie:
 • Usługi kontroli wykonania zlecenia wraz raportowaniem,
 • Usługi kuriera (odbiór i doręczenie materiałów),
 • Usługa kontroli wykonania zlecenia wraz z raportem zdjęciowym,
 • Projekt graficzny ulotki,
 • Druk ulotki.
 1. Przedmiotem świadczenia, o którym mowa w niniejszym regulaminie, jest zapewnienie Użytkownikowi w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, zawarcia umowy w zakresie świadczenia usług kolportażowych.
 2. Korzystanie z platformy https://ekolportaz.pl/jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych tj. wykorzystanie z któreś z poniższych przeglądarek:
 • a) Chrome w wersji 30 i wyższych
 • b) Firefox w wersji 34 i wyższych
 • c) MS Internet Explorer w wersji 9 i wyższych
 • d) Opera w wersji 12 oraz w wersjach 30 i wyższych
 • e) Safari w wersji 4 i wyższych
 • f) Microsoft Edge w wersji 12 i wyższych

 § Zasady korzystania z platformy https://ekolportaz.pl/

 

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z platformy https://ekolportaz.pl/po uprzedniej rejestracji (założeniu konta) na stronie internetowej https://ekolportaz.pl/.
 2. Celem założenia konta koniecznym jest dokonanie rejestracji w panelu jako „Zleceniodawca” oraz podanie przez Użytkownika danych, oznaczonych jako obowiązkowe, oraz złożenie oświadczeń niezbędnych w celu prawidłowego świadczenia usług przez IMGIS POLSKA, w tym w szczególności:
 3. Informacje personalne,
 4. Dane firmowe,
 5. Dane kontaktowe,
 6. Zobowiązania i regulacje.
 7. Warunkiem korzystania z platformy https://ekolportaz.pl/jest akceptacja przez Użytkownika niniejszego regulaminu.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych widniejących w ustawieniach konta.
 9. Użytkownik po utworzeniu własnego konta na platformie https://ekolportaz.pl/uzyska dostęp do modułu:
 10. Historia zamówień,
 11. Rozliczenia,
 12. Złożenie zamówienia,
 13. Płatności.
 14. Regulamin niniejszy jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny platformy https://ekolportaz.pl/ co zapewnia Użytkownikom możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie usług.
 15. Za wszystkie treści wprowadzane, przechowywana, udostępniane w ramach realizacji Zamówień odpowiada Użytkownik.
 16. Użytkownik zobowiązuje się nie niszczyć, nie blokować, nie włamywać się, nie kopiować platformyhttps://ekolportaz.pl/ani jej fragmentów.
 17. Zabronione są wszelkie działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie platformyhttps://ekolportaz.pl/. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, IMGIS POLSKA niezwłocznie zablokuje Konto takiego Użytkownika oraz podejmie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody.
 18. Każde działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji platformyhttps://ekolportaz.pl/mogą zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego. IMGIS POLSKA będzie współpracować z odpowiednimi służbami w celu ścigania wszystkich osób, które działają na jego szkodę lub dopuszczają się kradzieży danych innych Użytkowników lub IMGIS POLSKA.
 19. Użytkownik, którego konto zostało zablokowane, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody IMGIS POLSKA.

§ 3 Składanie zamówień przez Klienta

 

 1. Klient jest uprawniony do złożenia zamówienia na wykonanie usługi na jego rzecz przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem platformy https://ekolportaz.pl/po uprzedniej rejestracji Klienta na portalu https://ekolportaz.pl/. Zamówienie może być złożone tylko przez Użytkownika.
 3. Klient po uprzedniej weryfikacji przez IMGIS POLSKA danych i poprawności złożonego zamówienia otrzymuje na stronie https://ekolportaz.pl/potwierdzenie złożonego zamówienia z podaniem wszelkich informacji związanych z zamówieniem tj. w szczególności:
 4. ilość i rodzaj materiałów reklamowych potrzebnych do obsługi do 90% odbiorców w podanych sektorach
 5. łącznej cenie za wykonanie usługi (Cena).
 6. Klient będzie każdorazowo informowany o łącznej cenie za usługę kolportażu w zależności od wyboru przez Klienta opcji kolportażu w szczególności użycia określonych materiałów reklamowych do kolportażu, wyboru rejonu dystrybucji i jego strefy.

§ 4 Zawieranie umów, płatności

 

 1. IMGIS POLSKA zapewnia należyte i poprawne wykonanie usługi kolportażu.
 2. Użytkownik wypełniając treść formularza Zamówienia, określa w ten sposób ogół warunków Transakcji.
 3. W celu ustalenia warunków indywidualnych Zamówienia lub zlecenia usług dodatkowych Użytkownik kontaktuje się indywidualnie z IMGIS POLSKA.
 4. Potwierdzając treść Zamówienia oraz akceptując warunki płatności i Cenę za wykonanie Zamówienia, Użytkownik zleca IMGIS POLSKA wykonanie Zamówienia.
 5. Zamówienie trafia do realizacji po dokonaniu przez Użytkownika Płatności.
 6. IMGIS POLSKA wystawi Klientowi, niezwłocznie po zaakceptowaniu przez Klienta Zamówienia fakturę proforma VAT zgodnie ze złożonym zamówieniem, z terminem płatności do 7 dni.
 7. Po dokonaniu płatności przez Klienta zgodnie z wystawiona fakturą proforma IMGIS POLSKA wystawi fakturę VAT i przystąpi do realizacji usługi zgodnie ze złożonym Zamówieniem.
 8. Klient może otrzymać elektroniczną fakturę VAT po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody na otrzymanie takiej faktury podczas rejestracji na portalu https://ekolportaz.pl/.
 9. Złożenie przez Klienta zamówienia za pośrednictwem platformy https://ekolportaz.pl/i dokonanie przez Klienta zapłaty za usługę kolportażu należy uznać za zawarcie przez Klienta umowy na odległość w zakresie świadczenia usługi kolportażowej przez IMGIS POLSKA.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonymi za pomocą platformy https://ekolportaz.pl/, w przypadku jeśli zdaniem Użytkownika usługi świadczone są niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Termin na złożenie reklamacji wynosi 3 dni i liczony jest od dnia potwierdzenia przez IMGIS POLSKA wykonania Zamówienia.
 2. Reklamacje należy złożyć na piśmie przesyłając na adres: IMGISPOLSKA sp. z o. o. ul. Mariacka 8a/2a, 40-014 Katowice oraz elektronicznie na adres bok@ekolportaz.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
 4. IMGIS POLSKA dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki jednak nie później aniżeli w terminie 7 dni od daty złożenia reklamacji.
 5. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji IMGIS POLSKA zawiadomi Użytkownika niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. Odpowiedz na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.

 § Prawa autorskie

 1. Nazwa i logo Serwisu, jego wygląd, treść, oprogramowanie i zasoby baz danych są własnością IMGIS POLSKA i podlegają ochronie prawnej.
 2. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie https://ekolportaz.pl/należą do IMGIS POLSKA. Z chwilą zawarcia umowy, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na Użytkownika. 
 3. Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej https://ekolportaz.pl/bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich stanowić będzie naruszenie autorskich praw majątkowych.

§ Informacje handlowe

 

 1. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację i podanie adresu poczty elektronicznej https://ekolportaz.pl/.
 2. IMGIS POLSKA  jest zobowiązana zbierać przesłane przez Użytkownika zgody na wysyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną.
 3. Adres poczty elektronicznej wykorzystywany jest do przesyłania tylko i wyłącznie zamówionych przez Użytkownika informacji.
 4. Użytkownikowi w każdym czasie służy prawo do cofnięcia zgody na otrzymywanie Informacji handlowej lub modyfikacje zamówienia w zakresie otrzymywania Informacji handlowej.

 

§ 8 Wyłączenia odpowiedzialności

 

 1. Platforma https://ekolportaz.pl/może zawierać błędy. IMGIS POLSKA może wprowadzać udoskonalenia bądź modyfikacje na platformie. Użytkownik będzie informowany o wprowadzonych zmianach za pośrednictwem platformy lub wiadomości email.
 2. IMGIS POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp do przechowywanych lub dystrybuowanych przez Użytkownika treści. IMGIS POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści, które są wulgarne, nielegalne, naruszają prawa własności, zastraszają, lub w inny sposób naruszają prawa innych osób.
 3. W żadnym przypadku IMGIS POLSKA ani jego podwykonawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek straty, włączając w to utratę zysków lub innych korzyści majątkowych powstałe w wyniku bezpośredniego lub pośredniego działania lub zaniechania Użytkowania.
 4. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
 5. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za treść oraz zawartość przekazywanych materiałów, w szczególności, gdy ich treść narusza przepisy prawa, dobre obyczaje, bądź prawa osób trzecich. Zamawiający akceptując niniejszy dokument oświadcza, że w przypadku sporów i roszczeń kierowanych do IMGIS POLSKA w związku z wykonaniem zamówienia, zwolna go z wszelkiej odpowiedzialności zastępując w postępowaniach sądowych, arbitrażowych, bądź egzekucyjnych, zobowiązując się pokryć wszelkie koszty w/w postępowań, w tym koszty obsługi prawnej.

 § 9 Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej portalu, w wersji umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 2. IMGIS POLSKA zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa oraz w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie internetowej platformy. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 7 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby IMGIS POLSKA.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 5. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka prywatności i plików cookies.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Biuro czynne jest od pon. do pt. w godzinach od 9:00 do 17:00.

Biuro Obsługi Klienta

ul. Mariacka 8a/2a, 40-014 Katowice
tel: +48 32 723 23 11, e-mail: bok@ekolportaz.pl

IMGIS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Mariacka 8a/2a, 40-014 Katowice
KRS: 0000468466, NIP: 6342819746, Regon: 243309150
Pomoc techniczna oraz informacja związana z wdrożeniami na platformach dedykowanych realizowana jest przez e-mail: bok@ekolportaz.pl

Możesz zrealizować w następujących lokalizacjach:

Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Głogów, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Jelenia Góra, Katowice, Knurów, Kraków, Legnica, Mikołów, Mysłowice, Oleśnica, Olkusz, Oława, Piekary Śląskie, Pszczyna, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świdnica, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Trzebnica, Tychy, Warszawa, Wodzisław, Wrocław, Zabrze, Zawiercie, Żory, Łódź,

Rozdawanie ulotek?

Zapomnij o tym! Zleć nam kolportaż bezadresowy i przygotuj się na wzmożone zainteresowanie swoim biznesem. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

DOTACJE NA INNOWACJE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.